vrijdag 13 augustus 2010

Iskcon Ruslands tweede sanyasi


ISKCON Russia`s 2e Sannyasi
Yadhunandana Das |Tweeduizend devoties verzamelde zich voor een festival in Moscow`s Leningradskiy Prospect temple om getuige te zijn van opmerkelijk en zeldzame gebeurtenis een sanyasi initiatie, die van de tweede Russische devotie die in de orde van de sanyasi trede.
Two thousand devotees gathered for a festival at Moscow`s Leningradskiy Prospect temple to witness the rare event of a sannyasa initiation – that of the second Russian devotee accepting the renounced order of life.


Read more: http://news.iskcon.org/#ixzz0wWaYSXO3

Krishna.com heeft een nieuw uiterlijk ( template)


Krishna punt com heeft een nieuw template voor hun site ik zag en vroeg mij eerst af of ik wel op de goede site was terecht gekome. De tekst van de nieuwe voorpagina is
Innerlijke vrede, en een hoger doel door practies spirituel te leven. Zolang wij ons in dienst stellen van zintuigelijke bevrediging in de verschillende vormen.
Moeten wij in deze matariele wereld blijven
uit een lezing van His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Inner peace and higher purpose
Srimad-Bhagavatam, 6.1.2, gedeeltelijk in Back to Godhead, Sep./Oct. 2010

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

Gebed

15Oh heer Sri Krishna Caytanja Maha prabhu wees mij genadig naar Uw grote bamhartigheid, en vergeef mijn overtredingen.Ik dank u voor Uw grote liefde dat U Uw heiligen namen heeft gegeven. Die de zonden van de mens die ze hoort,  denkt of uitspreekt wegnemen. En dat deze mijn hart vullen met liefde en kennis.
, Brahma mantra, mantra, gebeden, Krishna gebeden,

Een beetje geloof meer hebt u niet nodig

De heer Sri Krishna Caytanya Maha prabhu

kwam naar de aarde als dienaar van de mens, en als Verlosser een toegewijde. Een manier voor ons om onze liefde aan Hem te tonen, is nederig zijn, nederiger dan een grasspriet. En dienen, laten wij de mensheid dienen. Iemand zijn die opgewekt zijn familie en vrienden dient, met bemoediging en vanuit de liefde in ons hart. Door middel van onze handen en niet alleen met de mond. Want wij weten heel goed, de behoeften zijn groot en arbeiders zijn er weinig. Laat degene die daartoe in staat zijn, zich ingaan zetten. Laat het in uw gebed zijn dat de Heer in uw hart u er toe aanzet te dienen.

Bijbel en vedische cultuur

Ik las een flyer van de Isckon Rotterdam tijdens Ratha Yatra DenHaag. Vedische cultuur actueler dan ooit! Ik begreep het eerst niet, Waarom wordt vergane glorie steeds weer opgehaald? De inhoud van de flyer gaat niet echt over de religie, behalve de beat van de dans,wat origineel mantra werd genoemd, of  op de maat heet. Het grootste deel van de inhoud wordt Maya genoemd door de acarya ZH AC Bhaktivedanta svami, dus wat het bijdraagt aan het prediken is mij geheel onduidelijk. Het is ook dat  in het westen zoals  in Nederland  alles is gegrondvest op de Bijbel, het Christelijke geloof zoals ook onze wetgeving  Dit is gelijk aan de historische Vedische  beschaving zoals  beschreven in het Srimad Bhagavatam, het Vedische  fundament is de Veda!  De religie naar de lering van  acarya ZH AC Bhaktivedanta svami. Een voorbeeld architectuur en kunst, hiermee wordt neem ik aan de religieuze kunst bedoelt en niet wat men de brahmanistische periode in de Indiase geschiedenis noemt. waar tempels met beelden van posities uit de kama sutra de muren vormen van het bouwwerk. Dit kwam ook bij mij op. Ook omdat de Kama sutra een van de bekendste klassieke boeken uit India is plus minus 4250 jaar oud, en in het Westen meer dan algemeen bekend. Alle kunst in het Westen was vroeger religieus, anders waren het duivelse demonische  werken, Kunst, creativiteit was allen voor de kerkelijke doeleinde bestemd. Wat over de hele wereld gebeurd was dat er decadentie opkwam, geld en vrije tijd. Hier bracht het christendom 2000 jaar geleden na de val van het Romeinse rijk, een kentering ten goede voor Europa. De Vedische wiskunde was het onderwerp van de flyer, of het rekenen wat een jaar of wat geleden in het nieuws kwam. Een boek kwam uit over Indiase of Vedische wiskunde, dit is naar het boek zelf een middel om de geest bezig te houden. Rekenen en taal worden vaak onbewust als meditatie vorm gebruikt. Dit wordt Maya genoemd, materiële zaken leren die ons afhouden om terug te keren naar ons ware doel, back to Godhead, zie ZH AC Bhaktivedanta svami zijn commentaren over dit onderwerp nog eens na! Terug naar onze spirituele oorsprong.
In de Bijbel staat dat de Heere God, alleen weet hoe groot het universum is, eigenlijk wordt bedoeld Hij die alles weet, de omtrek van de Aarde, en hoeveel waterdruppels erin de Oceaan zijn, dit laatste voegde ik er zelf nog even aan toe. Dat vertelde een gelovige ter ere, glorie van God dat Hij alleen, God die antwoorden kent. Daar gaat men niet  zelf zijn tijd, of gedachten aan verspillen.      Het is onzin, daar zijn zelfs veel geleerden het met mij eens, dat dit tijdverspilling is, alleen bedoelt om goedkoop de aandacht en subsidies te verkrijgen. God heeft die kennis.
En over de Ayurveda! De Bijbel en Afrikaanse medicijn mannen vertellen eensluidend dat de doctor niemand geneest, dat doet God. Geologie een wetenschap, Maya! Edelstenen geeft men aan Krishna, of Visnoe, Narayana. Voor spirituele bescherming draagt men tilaka.En de christenen het heilige kruis, en heeft men van Moslim tot Jood, en Hindoe ter zuivering de heilige  geschriften in  huis.
En ter lering de Maya’ en Inca’s waren een een hoog beschaafd volk, astrologie, kennis van de ziel, hun architectuur is over  de hele wereld welbekend. Maar deze zijn ook ten onder gegaan ondanks hun cultuur en kennis.                      Door overbevolking uitgroeiende steden, voedsel schaarste. Deze voorbeelden, zijn de lessen voor de mensheid. En keren steeds weer, tragisch bijna voor de schrijver van die flyer, waar dit artikel op is gebaseerd. De Bijbel beschrijft en voorspeld dit tot in de detail en is voor veel gelovigen de reden om de Bijbel goed en dagelijks te bestuderen. Tussen aanhalingstekens, de Bijbel of origineler de Thora  is naar de gegevens ouder dan het Srimad bhagavatam. De kracht en samenhang van de Vedische cultuur is net als de kracht en samenhang in Nederland gebaseerd op spirituele, religieuze wetgeving en voorschriften.           Gebaseerd op verdraagzaamheid en respect voor onze naasten. En hoe  meer  naar deze voorschriften of leidraad men leeft des te beter.                    Toevoeging wat de uitgaven van het yoga journaal te maken hebben met vedische kennis is mij nog niet duidelijk.Deze soort yoga wordt als gymnastiek en nergens toe leidend gezien, naar de verklaringen van ZH AC Bhaktivedanta svami. (Alleen de parampara geeft de juiste uitleg en men mag dan alleen maar Vaisnava geschriften van erkende acarya's lezen, zoals de zes Gosvamis van Vrindavan, de siksa (instructie) guru's van de Isckon!)
De Bhisma parva of Bhagavad Gita is gesproken meer dan 5000 jaar geleden. De Bijbel is van 4400 voor Christus naar een uitleg!. Ik lees dagelijks de Bhagavad Gita zoals die is. En andere boeken van de hand van  ZH AC Bhaktivedanta svami. Maar waar ik echt een antipathie tegen heb is tegen flyers die niet gebaseerd zijn op de kern van het onderricht hierover.

donderdag 12 augustus 2010

Offeren,de betekenis van

Op deze antieke prent offert Parvatti aan Siva.
Offeren, offreren aan zoals u op deze prent ziet, is een normale dagelijkse bezigheid!De meesten onder ons doen dit onbewust dagelijks. En koekje aanbieden, bloemen. Er valt eigenlijk niets verder te schrijven, dan deze opsomming uit de woordenboeken.
Woord: offreren (werkwoord, -), Synoniem van offreren: aanbieden (werkwoord).
Synoniem van offreren: aangeboden (werkwoord). Synoniem van offreren: presenteren (werkwoord).Synoniem van offreren: tonen (werkwoord), Synoniem van offreren: voorleggen (werkwoord)
offeren: aanbieden, offeren: afstaan,offeren: afstaan van gaven, offeren: als hulde aanbieden, offeren: betalen,offeren: geven of schenken, offeren: Nederlands werkwoord
offeren: opofferen, offeren: prijsgeven, offeren: sacreficiëren, offeren: wijden aan, offeren: schenken, offeren: opdragen
offeren: geven, offeren: een gave opdragen.

zondag 8 augustus 2010

Avatara naar de theosofie

Avatara’s van Maha-Vishnu en Maha-Siva

De boeddhisten hebben altijd met klem ontkend dat hun Boeddha, zoals door de brahmanen wordt beweerd, een avatara van Vishnu was, in dezelfde betekenis als een mens een incarnatie is van zijn karmische voorouder. Ze ontkennen dit misschien ten dele omdat de esoterische betekenis van de term ‘Maha-Vishnu’ hen niet bekend is in zijn volle onpersoonlijke en algemene betekenis. Er is een geheimzinnig beginsel in de natuur dat ‘Maha-Vishnu’ wordt genoemd, dat niet de God van die naam is, maar een beginsel dat bija bevat, het zaadje van avatarisme, of met andere woorden, de kracht is achter en de oorzaak van zulke goddelijke incarnaties. Alle verlossers van de wereld, de bodhisattva’s en de avatara’s, zijn de bomen van redding die zijn opgegroeid uit het ene zaadje, de bija of ‘Maha-Vishnu’. Of het adi-boeddha (oorspronkelijke wijsheid) of Maha-Vishnu wordt genoemd, het is allemaal hetzelfde. Esoterisch opgevat, is Vishnu zowel saguna als nirguna (met en zonder eigenschappen). In het eerste aspect is Vishnu het voorwerp van exoterische verering en toewijding; in het tweede, als nirguna, is hij het hoogtepunt van alle spirituele wijsheid in het heelal – kortom nirvana – en heeft als vereerders alle filosofische denkers. In deze esoterische betekenis was de Heer Boeddha inderdaad een incarnatie van Maha-Vishnu.  voor het vervolg  zie onderstaande link Meer lezen klik op deze link http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/85vishnu.html

Aandachts punten Deze beschrijving geeft het vedische of hindoeistische denken op een goede wijze weer. Het brahman, onpersoonlijk en het persoonlijke aspect. De eigen indentiteit, vorm en geen vorm. Ook bija het zaad of oorzaak van onstaan slaat u hier ook de gita op na, Ik ben de oorsprong van het zaad (bija)

Incarnatie (wedergeboren)

Waarom yoga? Meditatie
Wedergeboorte (incarnatie) is een algemeen concept dat verwijst naar het opnieuw plaatsvinden van geboorte na de dood. In het hindoeisme maakt wedergeboorte deel uit van de religie en filosofie, de cyclus van dood en wedergeboorte zonder begin en zonder eind. Indien iemand verlicht is en de verlossing bereikt heeft, vindt er na het overlijden geen wedergeboorte plaats meer.
Kwaliteit van de wedergeboorte
Gautama Boeddha zei dat de morele of etische kwaliteit van iemands gedrag (karma) grote invloed uitoefent op de belichaming van zijn volgende (weder)geboorte. Het geregeld niet volgens de vijf voorschriften, spiritueel handelen leidt tot een slechte wedergeboorte in een hel, als geest of dier. Ook geboorte als mens in slechte levensomstandigheden is mogelijk.  Goed gedrag ((punyam) leidt tot een wedergeboorte in een hemel, of een wedergeboorte als mens in een goede omgeving.
Goed gedrag alleen als mens in het huidige leven is volgens de avataar Boeddha echter geen garantie voor een gunstige wedergeboorte. Men weet immers niet wat men in een vorig leven gedaan heeft, en de acties van vorige levens oefenen ook invloed uit op de kwaliteit van de wedergeboorte.
De mentale staat tijdens het overlijden is volgens de heilige geschriften (Bhagavad Gita) ook van grote invloed op de kwaliteit van de wedergeboorte. Indien iemand op rustige manier overlijdt, vrede heeft met zijn overlijden en er afstand van kan nemen, heeft dit een heel gunstige invloed op de wedergeboorte. Het bezien van het overlijden als iets wat natuurlijk, normaal en onvermijdelijk is kan hierbij helpen.
De vijf voorschriften luiden als volgt:
Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van het doden van levende wezens.
Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van het nemen van dat wat niet gegeven is.
Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van seksueel wangedrag.
Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van incorrect spreken.
Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van het gebruik van verdovende middelen
Dit is normaal, om deze voorschriften in het dagelijkse leven toe te passen, en als basis van elk menselijk gedrag en zijn de fundamenten van spirituele vooruitgang in alle bekende heilige geschriften en filosofie.
Men legt geen beloftes hierover af, omdat een eed breken erger is dan de voorschriften overtreden. Men is bezig te groeien, en dit is een geleidelijk proces, en dit gaat met vallen en opstaan.

column Waarom meditatie

Meditatie werd in het Westen ongeveer 40 jaar geleden meer en meer algemeen bekend. Door het nieuws werd dit op verschillende wijze ontvangen. En nu jaren later is het bijna algemeen goed. Zen middagen in de kerk zijn geen uitzondering maar yoga wordt nu door velen Christenen beoefend. Dit in tegenstelling tegen de negatieve reacties vanuit de clerus toentertijd. Door de gejaagdheid van het bestaan, gaan vaak onze gedachten en aandacht naar alle zins objecten die ons aan alle kanten worden aangeboden. Reclame voor bh’s waarmee men de strijd tegen borstkanker ondersteunt, tot de befaamde 50% korting op rood papier geprint. En laat uw ogen eens nakijken. Seks en yoga magazines naast elkaar op de schappen in de supermarkt, soms naast de kinders strips. Vechtend om de aandacht naar zich toe te halen naast Sesam straat. Eindelijk yoga, meditatie om de geest tot rust te brengen, weg van al deze boodschappen, uitroepen om uw geld en aandacht. #bhakta #Piet(er)

Hoe draag je een sari in meermin, staart

klik hier voor  andere manieren om een sari te draperen