vrijdag 19 augustus 2011

Putrada ekadasi

Koning Yudhisthira zei: "O Madhusudana, O doder van de demon Madhu, wees mij genadig en beschrijf mij de Ekadasi die tijdens de lichte helft van de maand Sravana (juli-augustus) komt." De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Sri Krishna, zei: "O koning, |k zal met tevredenheid haar heerlijkheden aan u vertellen. Alleen door te horen over deze heilige Ekadasi verkrijgt men de verdienste van het houden van een paardenoffer (asvamedha yajna).Aan het einde van Dvapara-yuga leefde een koning genaamd Mahijita, die regeerde over het koninkrijk Mahismati-puri. Omdat hij geen zoon had, ervaarde hij van zijn hele koninkrijk geen enkele vreugde. Een gehuwde man die geen zoon heeft, krijgt geen vreugde in dit of het volgend leven."
- Het Sanskriet woord voor zoon is putra. Pu is de naam van een bepaalde hel, en tra betekent bevrijden. Dus het woord putra betekent "een persoon die iemand bevrijdt van de hel genaamd Pu. Daarom dient iedere getrouwde man tenminste één zoon te krijgen en hem volgens de geschriften op te voeden. Zo zal de vader bevrijd worden van een hels leven. Maar dit gebod geldt niet voor de serieuze toegewijden van Heer Visnu of Krishna, omdat de Heer hun zoon, vader en moeder wordt. Verder wordt door Canakya Pandita gezegd:
satyam mata pita jnanam
dharmo bhrata daya sakha
santin patni ksama putrah
sadete mama vandhavah
De waarheid is mijn moeder, kennis is mijn vader, mijn beroepsmatige plicht is mijn broer, vriendelijkheid is mijn vriend, rust is mijn vrouw en vergevingsgezindheid is mijn zoon. Deze 6 zijn mijn familieleden.
Van de 26 leidende kwaliteiten van een toegewijde van God is vergevingsgezindheid het allerhoogste. Daarom dienen toegewijden zich extra in te spannen om deze kwaliteit te ontwikkelen. Hier zegt Canakya "vergevingsgezindheid is mijn zoon". Daarom mag een toegewijde ook Putrada Ekadasi houden en bidden om een "zoon" te krijgen, ook al is hij op de weg van verzaking. -
De koning probeerde heel erg lang zeer hard om een erfgenaam te krijgen, echter zonder resultaat. Aangezien hij steeds maar ouder werd, raakte koning Mahijita heel erg bezorgd. Op een dag zei hij tegen zijn bijeengekomen adviseurs: "Ik heb in dit leven geen zonde begaan en ik heb ook geen rijkdom die ik op een oneerlijke manier zou hebben verkregen. Ik heb nooit de offeringen aan de halfgoden of brahmana's geschonden. Wanneer ik oorlog voerde en koninkrijken veroverde, volgde ik de regels van de krijgskunst en ik heb mijn onderdanen beschermt alsof het mijn eigen kinderen waren. Ik strafte zelfs mijn eigen familieleden, wanneer zij de wet overtraden en wanneer mijn vijand zachtaardig en vroom was, verwelkomde ik hem. O tweemaal geborenen, alhoewel ik een vrome en gehorige opvolger ben van de Vedische regels, is mijn huis nog steeds leeg zonder zoon. Vertel mij alstublieft de reden hiervan.
Na dit gehoord te hebben, bespraken de brahmana adviseurs van de koning het probleem, en met het doel om de koning te bevoordelen, bezochten zij de verschillende asrama's van de grote wijzen. Uiteindelijk kwamen ze bij een wijze die sober, zuiver en zelf-tevreden was en die zich strikt aan de regels van het vasten hield. Zijn zinnen waren volledig onder controle. Hij had zijn woede veroverd en hij was een expert in het naleven van zijn beroepsmatige plichten. Deze grote wijze was een expert in alle conclusies van de Vedas en hij had zijn levensduur verlengd tot die van Heer Brahma zelf. Zijn naam was Lomasa rsi en hij kende verleden, heden en toekomst. Na ieder kalpa zou één haar uit zijn lichaam vallen (één kalpa = 12 uur van Brahma = 4.320.000.000 jaar). De brahmana adviseurs benaderden hem heel blij één voor één om hem hun nederige eerbetuigingen te brengen. Ingenomen door deze grote ziel, brachten de adviseurs van koning Mahijita hem eerbetuigingen en zeiden heel respectvol: "Alleen door ons goed geluk, O wijze, is het voor ons mogelijk geweest om u te zien." Lomasa rsi zag hun neerbuigen voor hem en zei: "Vertel mij alstublieft waarom jullie hier gekomen zijn. Waarom zijn jullie mij aan het vereren? Ik moet alles doen wat mogelijk is om jullie problemen op te lossen, omdat heiligen zoals ik maar één interesse hebben; anderen helpen. Heb hierover geen twijfel."
- Lomasa rsi bezat alle goede kwaliteiten, omdat hij een toegewijde van God was. Zoals in het S.B. 5.18.12 staat:
yasyasti bhaktir bhagavaty akincana
sarvair gunais tatra samasate surah
harav abhaktasya kuto mahad-guna
manorathenasati dhavato bahih
Alle halfgoden en hun verheven eigenschappen, zoals religie, kennis en verzaking, openbaren zich in het lichaam van degene die zuivere toewijding heeft ontwikkeld voor de Allerhoogste Godspersoon, Vasudeva. In iemand die geen toegewijde dienst doet en zich bezighoudt met materiële activiteiten, is daarentegen geen enkele goede eigenschap te vinden. Zelfs als hij bedreven is in mystieke yoga of oprecht probeert om zijn gezin en verwanten te onderhouden, wordt hij toch zonder meer geleid door zijn eigen bespiegelingen en dient hij de uitwendige energie van de Heer. Hoe kan zo'n mens ooit goede eigenschappen bezitten? -
De vertegenwoordigers van de koning zeiden: "O verheven wijze, wij zijn bij u gekomen om uw hulp te vragen om een ernstig probleem op te lossen. O wijze, u bent net als Heer Brahma. Er is geen betere wijze in de hele wereld. Onze koning Mahijita is zonder een zoon, hoewel hij ons ondersteund en beschermd heeft alsof wij zijn zonen waren. O wijze, wij zijn erg bedroefd geraakt door hem zonder zoon zo ongelukkig te zien. O wijze, daarom zijn wij naar het bos gekomen om strenge boetedoeningen te doen. Door ons goed gesternte kwamen wij u tegen. leder's verlangen en activiteiten worden succesvol alleen door u te zien. Daarom vragen wij u nederig om ons te vertellen hoe onze geliefde koning een zoon kan krijgen." Na hun oprechte smeekbede gehoord te hebben, ging Lomasa rsi in diepe meditatie en zag het vorig leven van de koning. Toen vertelde hij: "Jullie vorst was een handelaar in zijn vorig leven en omdat hij zijn rijkdom ontoereikend vond, heeft hij allerlei zondige daden begaan. Hij reisde naar allerlei dorpen om zijn goederen te verkopen. Een keer kreeg hij 's middags dorst, op de dag na de Ekadasi die tijdens de lichte helft van de maand Jyestha valt, terwijl hij van plaats tot plaats reisde. Hij kwam bij een poel buiten het dorp, maar net toen hij van het water wilde drinken, kwam een koe met haar nieuw geboren kalf aan. Deze twee heilige koeien waren ook erg dorstig door de hitte. Maar toen de koe en het kalf begonnen te drinken, duwde de koopman hun hardhandig opzij en leste zelfzuchtig zijn dorst. Deze overtreding tegen een koe en haar kalf heeft ertoe geleid dat uw koning nu zonder zoon zit. Maar de goede daden die hij heeft verricht in zijn vorige leven, heeft hem heerschappij over een koninkrijk gegeven."
Na dit gehoord te hebben, zeiden de adviseurs van de koning: "O beroemde rsi, wij hebben vernomen dat de Vedas vertellen dat iemand de reacties op zijn zondige activiteiten tot nul kan terugbrengen door gunstige activiteiten te doen. Wees alstublieft zo vriendelijk om ons enige goede raad te geven, waardoor de zonden van onze koning kunnen worden vernietigd. Geef hem alstublieft uw genade, waardoor een prins zal worden geboren in zijn familie." Lomasa rsi zei: "Er is een Ekadasi genaamd Putrada, die tijdens de lichte helft van de maand Sravana komt. Op deze dag dient een ieder, inclusief jullie koning, te vasten, de hele nacht wakker te blijven en strikt de regels en voorschriften te volgen. Daarna dienen jullie alle verdiensten die jullie door het vasten verkrijgen, aan de koning te geven. Wanneer jullie mijn instructies volgen, zal de koning zeker gezegend worden met een zoon." Alle adviseurs van de koning waren heel tevreden om deze woorden van Lomasa rsi te horen en zij brachten hem hun dankbare eerbetuigingen. Hun ogen straalden van geluk en zij keerden terug naar huis.
Toen de maand Sravana kwam, herinnerden de adviseurs van de koning zich het advies van Lomasa rsi en onder hun toezicht vastten alle burgers van Mahismati-puri, inclusief de koning. De volgende dag, op Dvadasi, offerden de burgers plichtsgetrouw hun verworven verdiensten aan hem. Door de kracht van al deze verdiensten, raakte de koningin zwanger en gaf tenslotte geboorte aan een heel mooie zoon.
O Yudhisthira, concludeerde Heer Krsna: "De Ekadasi die tijdens de lichte helft van de maand Sravana komt, is terecht beroemd geworden als Putrada (gever van een zoon). Een ieder die in deze wereld en in het volgende naar geluk verlangt, dient op deze heilige dag zeker te vasten van alle graansoorten en peulvruchten. Een ieder die alleen maar hoort over de heerlijkheden van Putrada Ekadasi, raakt geheel vrij van alle zonden, wordt gezegend met een goede zoon en zal zeker naar de hemel gaan." Zo eindigt het verhaal van de heerlijkheden van Sravana-sukla Ekadasi of Putrada Ekadasi uit de Bhavisya-uttara Purana. door Pieter Franciscus (Ananda Malik

Vegaurger!

Vegaburgers als vleesvervangers komen steeds meer op het bord, als snack en als onderdeel van de hoofdmaaltijd. Nu ik vind het nog steed...