Recents in Beach

header ads

Vishnu sahasranama blz 17

OM Brahmakrite Namaha
OM Brahmane Namaha
OM Brahmavivardhanaaya Namaha
OM Brahmavidhe Namaha
OM Brahmanaaya Namaha
OM Brahmine Namaha
OM Brahmajnaaya Namaha
OM Braahmanapriyaaya Namaha
OM Mahakramaaya Namaha
OM Mahakarmane Namaha
OM Mahatejase Namaha
OM Mahorgaaya Namaha
OM Mahakrithave Namaha
OM Mahayajvane Namaha
OM Mahayagnaaya Namaha
OM Mahahavishe Namaha
OM Sthavyaaya Namaha
OM Sthavapriyaaya Namaha
OM Sthothraaya Namaha
OM Sthuthaye Namaha
OM Sthothre Namaha
OM Ranapriyaaya Namaha
OM Poornaaya Namaha
OM Purayithre Namaha
OM Punyaaya Namaha
OM Punyakeerthaye Namaha
OM Anaamayaaya Namaha
OM Manojvaaya Namaha
OM Theerthakaraaya Namaha
OM Vasurethase Namaha
OM Vasupradaaya Namaha
OM Vasupradaaya Namaha
OM Vaasudevaaya Namaha
OM Vasave Namaha
OM Vasumanase Namaha
OM Havishe Namaha
OM Sadgataye Namaha
OM Satkrithaye Namaha
OM Sattaye Namaha
OM Sadbhoothaye Namaha
OM Satparaanaaya Namaha
OM Shoorasenaaya Namaha
OM Yadushrestaaya Namaha
OM Sannivaasaaya Namaha
OM Suyaamunaaya Namaha
OM Bhoothavaasaaya Namaha

Een reactie posten

0 Reacties