Recents in Beach

header ads

Vishnu sahasranama blz 5

OM Samatmane Namaha
OM Sammitaaya Namaha
OM Samaaya Namaha
OM Amoghaaya Namaha
OM Pundareekakshaaya Namaha
OM Vrishakarmane Namaha
OM Vrishaakritaye Namaha
OM Rudraaya Namaha
OM Bahusirase Namaha
OM Babhruve Namaha
OM Vishvayonaye Namaha
OM SuchiSravase Namaha
OM Amritaaya Namaha
OM SaswathSthanave Namaha
OM Vararohaaya Namaha
OM Mahatapase Namaha
OM Sarvagaaya Namaha
OM Sarvavidvaanave Namaha
OM Viswaksenaaya Namaha
OM Janaardanaaya Namaha
OM Vedaaya Namaha
OM Vedavide Namaha
OM Avyangaaya Namaha
OM Vedaangaya Namaha
OM Vedavide Namaha
OM Kavaye Namaha
OM Lokadyakshaaya Namaha
OM Suradyakshaaya Namaha
OM Darmadyakshaaya Namaha
OM Kritakritaaya Namaha
OM Chaturatmane Namaha
OM Chaturvuehaaya Namaha
OM Chaturdrishtaaya Namaha
OM Chaturbhujaaya Namaha
OM Bhraajishnaave Namaha
OM Bhojanaaya Namaha
OM Bhoktre Namaha
OM Sahishnave Namaha
OM Jagadaadijaaya Namaha
OM Anadhaaya Namaha
OM Vijayaaya Namaha
OM Jaitre Namaha
OM Viswayonaye Namaha
OM Punarvasave Namaha
OM Upendraaya Namaha
OM Vaamanaaya Namaha

Een reactie posten

Een reactie posten