donderdag 23 september 2010

Vishnu sahasranama blz 7

OM Sarvadgasho Namaha
OM Simahaya Namaha
OM Sandhotre Namaha
OM Sandhimate Namaha
OM Sthitaraya Namaha
OM Ajaaya Namaha
OM Durmarshanaya Namaha
OM Shastre Namaha
OM Vishrutatmane Namaha
OM Surarigne Namaha
OM Gurave Namaha
OM Gurutamaya Namaha
OM Dhaamne Namaha
OM Sathyaya Namaha
OM Satyaparaakamaaya Namaha
OM Nimishaya Namaha
OM Animishaya Namaha
OM Strgvino Namaha
OM Vaachaspataye Udhardhiye Namaha
OM Agranye Namaha
OM Gramanye Namaha
OM Shrimate Namaha
OM Nyayaya Namaha
OM Netre Namaha
OM Sameernaaya Namaha
OM SahastraMrudhne Namaha
OM Vishwatmane Namaha
OM Sahastrakshaaya Namaha
OM Sahastrapade Namaha
OM Aavarthanaya Namaha
OM Nivrutthatmane Namaha
OM Sanmruthay Namaha
OM Sampramardanaya Namaha
OM Ahassamvartakaya Namaha
OM Vahniye Namaha
OM Anilaya Namaha
OM Dharanidharaya Namaha
OM Suprasadaya Namaha
OM Prasannatamane Namaha
OM Vishwadhrage Namaha
OM Vishwabhuje Namaha
OM Vibhave Namaha
OM Satkartre Namaha
OM Satkrutaya Namaha
OM Sadhave Namaha
OM Jahannuye Namaha
Een reactie posten

spirituele agenda, Parama en Pandava Nirjala dvadasi

Juni zondag 10-6-2018 Parama Ekadasi 05:18 - 06:36   zondag 24-6-2018 Pandava Nirjala Dvadasi 05:19 - 10:55