Posts weergeven met het label Bhagavad gita. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label Bhagavad gita. Alle posts weergeven

woensdag 16 augustus 2017

Bhagavad gita hoofdstuk 5 vers 8-9

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Shiva%2C_Vishnu%2C_and_Brahma_Adoring_Kali_LACMA_M.80.101_%282_of_7%29.jpg
tri unity Shiva Vishnu Brahma
Bg 5.8-9
naiva kiñcit karomīti, yukto manyeta tattva-vit
paśyañ śṛṇvan spṛśañ jighrann, aśnan gacchan svapan śvasan
pralapan visṛjan gṛhṇann, unmiṣan nimiṣann api
indriyāṇīndriyārtheṣu, vartanta iti dhārayan

Hoewel een persoon met goddelijk bewustzijn ziet, hoort, voelt, ruikt, eet, zich voortbeweegt, slaapt en ademt, is hij er zich altijd van bewust dat hij eigenlijk helemaal niets doet. Want terwijl hij spreekt, zich ontlast, iets in ontvangst neemt of zijn ogen opent of sluit, is hij er zich diep vanbinnen altijd van bewust dat alleen de materiële zintuigen en de zins objecten op elkaar inwerken en dat hij los van hen staat.


Een persoon met brahma realisatie leidt een zuiver bestaan en staat daardoor los van elke activiteit die afhankelijk is van de vijf directe en indirecte oorzaken: de handelende persoon (lichaam), de zintuigen, de situatie, de inspanning en het lot. Hoewel het lijkt alsof hij actief is met zijn lichaam en zintuigen, is hij zich altijd bewust van zijn werkelijke positie, namelijk dat hij spirituele activiteiten verricht. In een materieel bewustzijn zijn de zintuigen alleen actief voor zinsbevrediging, maar in brahma-bewustzijn zijn de zintuigen actief om de zintuigen van kennis vergaring te bevredigen. Een persoon in brahma bewustzijn is daarom altijd al vrij, ook al lijkt hij bezig te zijn met zintuiglijke zaken.

Activiteiten zoals zien en horen zijn activiteiten van de kennisvergarende zintuigen, terwijl bewegen, spreken, en meer slechts een reactie is op de kennisvergarende zintuigen
. Een brahma gerealiseerd persoon wordt niet beïnvloed door de activiteiten van het lichaam. Hij kan gewoon geen handeling uitvoeren omdat hij weet dat hij de ziel is slechts een toeschouwer is.

dinsdag 7 oktober 2014

Srimad Bhagavad gita free edition pdf

http://www.purebhakti.com/resources/ebooks-a-magazines-mainmenu-63/bhakti-books/english/32-bhagavad-gita.html

This present edition of Srimad Bhagavad-gita contains the essential meanings given in the commentaries of Srila Visvanatha Cakravarti Thakura and Srila Bhaktivinoda Thakura. It is further illuminated by the exegesis of Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. This translation is complimentary to the authoritative and popular Bhagavad-gita As It Is by Srila A. C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada.

zondag 22 juni 2014

Wanneer de Heer daarom zegt. Bhagavad-gītā 8.6

Wanneer de Heer daarom zegt dat degene die op het moment van de dood aan Hem denkt als Brahman of Paramātmā of als de Persoonlijkheid Gods, zeker in de spirituele hemel zal binnengaan, dan bestaat daarover geen twijfel. Hieraan kan gewoon niet worden getwijfeld.
De Bhagavad-gītā (8.6) legt ook het algemene principe uit dat het mogelijk maakt het spirituele koninkrijk binnen te gaan door eenvoudig aan de Allerhoogste te denken op het moment van de dood:
yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ, tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya, sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ
‘Welke zijnstoestand iemand ook in gedachten heeft wanneer hij zijn lichaam opgeeft, o zoon van Kuntī, die toestand zal hij in zijn volgend leven zeker bereiken.’


donderdag 8 mei 2014

Bhagavad Gita 2-24

De individuele ziel is onbreekbaar, onoplosbaar en kan verbrand noch verdroogd worden. Ze is onsterfelijk, overal aanwezig, onveranderlijk, onbeweegbaar en eeuwig dezelfde.

Overal aanwezig staat er, nu dit wordt Brahma genoemd,

Brahma is overal en onveranderlijk. Dit is de basis van alle Vedische kennis, en men hoeft dit alleen maar te realiseren!

donderdag 27 maart 2014

bhagavad gita chapter 15

BG 15.1: The Supreme Personality of Godhead said: It is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas.

BG 15.2: The branches of this tree extend downward and upward, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the objects of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society.

BG 15.3-4: The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Thereafter, one must seek that place from which, having gone, one never returns, and there surrender to that Supreme Personality of Godhead from whom everything began and from whom everything has extended since time immemorial.

BG 15.5: Those who are free from false prestige, illusion and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who, unbewildered, know how to surrender unto the Supreme Person attain to that eternal kingdom.

BG 15.6: That supreme abode of Mine is not illumined by the sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world.

BG 15.7: The living entities in this conditioned world are My eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind.

BG 15.8: The living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another as the air carries aromas. Thus he takes one kind of body and again quits it to take another.

BG 15.9: The living entity, thus taking another gross body, obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects.

BG 15.10: The foolish cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all this.

BG 15.11: The endeavoring transcendentalists, who are situated in self-realization, can see all this clearly. But those whose minds are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try to.

BG 15.12: The splendor of the sun, which dissipates the darkness of this whole world, comes from Me. And the splendor of the moon and the splendor of fire are also from Me.

BG 15.13: I enter into each planet, and by My energy they stay in orbit. I become the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables.

BG 15.14: I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the four kinds of foodstuff.

BG 15.15: I am seated in everyone's heart, and from Me come remembrance, knowledge and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedānta, and I am the knower of the Vedas.

BG 15.16: There are two classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world every living entity is fallible, and in the spiritual world every living entity is called infallible.

BG 15.17: Besides these two, there is the greatest living personality, the Supreme Soul, the imperishable Lord Himself, who has entered the three worlds and is maintaining them.

BG 15.18: Because I am transcendental, beyond both the fallible and the infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as that Supreme Person.

BG 15.19: Whoever knows Me as the Supreme Personality of Godhead, without doubting, is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to Me, O son of Bharata.

BG 15.20: This is the most confidential part of the Vedic scriptures, O sinless one, and it is disclosed now by Me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection.

woensdag 29 januari 2014

Bg 17.23

Bg 17.23

oṁ tat sad iti nirdeśo, brahmaṇas tri-vidhaḥ smṛtaḥ
brāhmaṇās tena vedāś ca, yajñāś ca vihitāḥ purā

Woord-voor-woord-vertalingen: 

oṁ — aanduiding van de Allerhoogste; tat — die; sat — eeuwige; iti — zo; nirdeśaḥ — aanduiding; brahmaṇaḥ — van de Allerhoogste; tri-vidhaḥ — drievoudige; smṛtaḥ — wordt beschouwd; brāhmaṇāḥ — de brāhmaṇa’s; tena — met deze; vedāḥ — de Vedische literatuur; ca — en; yajñāḥ — offers; ca — en; vihitāḥ — gebruikt; purā — vroeger.

Vertaling: 

Vanaf het begin van de schepping werden de drie woorden ‘oṁ tat sat’ gebruikt om de Allerhoogste Absolute Waarheid aan te duiden. Deze drie symbolische aanduidingen werden door brāhmaṇa’s gebruikt tijdens het zingen van de Vedische hymnen en tijdens de offers die werden gebracht om de Allerhoogste tevreden te stellen.

Commentaar: 

Eerder is al uitgelegd dat ascese, offers, vrijgevigheid en voedsel onderverdeeld worden in drie categorieën: de hoedanigheden goedheid, hartstocht en onwetendheid. Maar of ze nu tot de eerste, tweede of derde categorie behoren, ze zijn allemaal geconditioneerd en onzuiver door deze hoedanigheden van de materiële natuur. Wanneer ze gericht worden op de Allerhoogste — oṁ tat sat, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, het eeuwige — worden ze middelen voor spirituele verheffing. In de heilige teksten wordt dit als doel aangegeven. Deze drie woorden, ‘oṁ tat sat’, duiden in het bijzonder op de Absolute Waarheid, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. In de Vedische hymnen komt men altijd het woord ‘oṁ’ tegen.

Wie de regels van de heilige teksten niet navolgt, zal de Absolute Waarheid niet bereiken. Hij zal een tijdelijk resultaat behalen, maar niet het uiteindelijke doel van het leven. De conclusie is dat vrijgevigheid, offers en ascese verricht moeten worden in de hoedanigheid goedheid; als ze worden verricht in de hoedanigheid hartstocht of onwetendheid, zijn ze beslist van lagere kwaliteit.

De drie woorden ‘oṁ tat sat’ worden samen met de heilige naam van de Allerhoogste Heer uitgesproken, zoals bijvoorbeeld in oṁ tad viṣṇoḥ. Wanneer een Vedische hymne of de heilige naam van de Allerhoogste Heer wordt uitgesproken, wordt oṁ toegevoegd; dat is de aanwijzing in de Vedische literatuur. Deze drie woorden zijn ontleend aan de Vedische hymnen. Oṁ ity etad brahmaṇo nediṣṭhaṁ nāma (Ṛg-veda) geeft het eerste doel aan. Vervolgens geeft tat tvam asi (Chāndogya Upaniṣad 6.8.7) het tweede doel aan. En sad eva saumya (Chāndogya Upaniṣad 6.2.1) geeft het derde doel aan. Samen worden ze oṁ tat sat.

Toen Brahmā, het eerst geschapen wezen, voorheen offers verrichtte, duidde hij met deze drie woorden op de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Datzelfde principe wordt daarom altijd gevolgd volgens de opeenvolging van discipelen. Deze hymne is dus van groot belang. De Bhagavad-gītā raadt daarom aan dat alle activiteiten gedaan moeten worden voor oṁ tat sat, voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Wanneer iemand met deze drie woorden ascese en offers verricht of vrijgevig is, dan handelt hij Kṛṣṇa-bewust. Kṛṣṇa-bewustzijn is het wetenschappelijk verrichten van transcendentale activiteiten en het stelt iemand in staat om terug te gaan naar huis, terug naar God. Wanneer men op zo’n transcendentale manier handelt, is er geen sprake van energieverlies.

maandag 3 december 2012

Bhagavad gita van Purohit pdf

Download de Bhagavad gita vertaling van Purohit svami een uitgave van ik dacht omstreeks 1935. Purohit is in India ook bekend als degene die sterk stelling nam door middel van de kranten tegen het verbod om tilak, tika te mogen dragen. Dit door een nieuwe wet van de Engelsen. En hij had hier succes mee.Later werdt zijn missie de kennis van de Bhagavad gita uitdragen in het Westen op het verzoek van de sannyasin door wie hij ingewijd werd als sannyaas. Hij is onder de kenners van de geschiedenis van India en de heilige geschriften, goed bekend, zijn dagboek van een monnik is nog een paar jaren geleden herdrukt.Ik kon deze uitgave van de
Bhagavad Gita indertijd niet vinden op het internet toen ik ernaar zocht ivm de verspreiding van de Bhagavad Gita en andere heilige geschriften van India in het Westen, door de eeuwen heen, dan vallen de schellen van de ogen. Nog een feit het Ramayana was in Nederland al voor 1500 bekend na Christus om u gerust te stellen dit epos was vertaald door een Nederlandse prediker. Die het geschrift prachtig vond een bloemlezing in poetische taal echt een ode aan Valmiki,en de velen kavi's dichters die de heilige teksten opgeschreven hebben voor het nageslacht.. En dat lees ik vaker over het Mahabharath en het Ramayana, dichterlijk, poetisch. Dit kan men in de oude Engelstalige vertalingen nog weervinden.hier de link naar de download pagina , let op het is een pdf die opent zich vanzelf niet schrikken.Klik hier. Het artikel wat ik een paar jaren geleden gepubliceerd heb op deze blog meer hierover klik op de link naar het artikel.

zaterdag 27 oktober 2012

  1. Verval in het familie leven, waarom ziet men niet dat Arjuna gelijk had, de blik van de ziener, inzicht van oorzaak en gevolg. Eerlijk ik zie de verbetering er niet in nadat de Heere was verschenen voor Kurukstra! Verval in het geloof is alleen maar groter geworden de brahmanen waar ook over gesproken wordt, daar ziet men er tegenwoordig velen van met de bara met kip in de hand. De geschriften worden niet geloofd op die punten van onderlinge huwelijken. De draad is een bijkomstigheid. Of men wilt deze alleen voor status, men heeft de draad en gaat dan toch trouwen, waar staat deze dan voor? Kennis uit een boekje of het besef, realisatie dat men het lichaam niet is! Wat inhoudt, dat men ook zijn gedachten niet is! Zoals ik al vaker beschreven hebt, de gedachten komen voort uit wat u geleerd heeft, geprogrammeerd in modern taal gebruik, ouders en school. Kijk eens naar kinderen na een heftige serie of film op tv, karate trappen imiteren en de geluiden.
  2.  Een draad was 3 cent waard naar AC Bhaktivedanta svami
  3. . De kennis die ik net neerschreef, men is zijn gedachten niet, en ook het lichaam,  wat de mensen niet echt duidelijk overkomt. Zie de Bhagavad gita hierop na 2-13 Dehino smin yatha dehe de belichaamde ziel!
  4. In het kort een vraag aan u, wat gaat over naar een ander lichaam? de geest, de elementen, Paramatma, de ziel of atma.
  5. Naar de Vedische of Indiase geschriften het atman of atma. Een westerse beschrijving gaf weer dat het leek of het atma het lichaam achtervolgd overal waar men geboren werd of wordt?
  6. Dat gedeelte gaf Krishna in het kort dus weer, de vraag lijkt beantwoordt..
Maar dat verval dan? Wij hebben het goed, een wasmachine, we hoeven niet naar een rivier of zelf onze kleding te maken. Maar daar was de dhoti en de sari voor, een lap stof om en klaar. Alleen het ogenzwart en de rode poeders zijn nog in zwang. De televisie, wij, of velen hebben een kennis waar men vroeger van zou duizelen. In Italië iemand uit de greep van de politie ontsnapt, ik zit dan wel in DenHaag dit uit een krant in mij op te nemen. Maar hoe mijn buurvrouw bij haar achternaam heet? Vrouwen die verleidelijk naar mij lachen, mijn valse ego, werpt daar zelfs nog wantrouwige blikken naar. Een uiting van de geest naar 'mijn' gedachten hierover. Valt onder overspel plegen zelfs in gedachten naar de bijbel en zelfs de Indiase heilige geschriften maken ook melding hierover op een dezelfde wijze.
 In de Manu smrti staan hier beschrijvingen en voorschriften over! Ook met wie men dient te trouwen naar kaste, pardon maatschappelijke geledingen. Wij zijn allen uit Hem voortgekomen zijn schepselen maar toch ongelijk naar de boeken van de mensheid. Waarschijnlijk heeft een persoon die mij vertelde dat hij dit met de paplepel ingegoten, of ingenomen gelijk.Anders blijft dit onbegrijpelijk.

woensdag 27 juni 2012

sloka 1-3 Bhagavad gita

paśyaitāḿ pāṇḍu-putrāṇām ācārya mahatīḿ camūm
vyūḍhāḿ drupada-putreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā
O leraar, aanschouw de grote strijdmacht van de zonen van Pāṇḍu, die zo vakkundig is opgesteld door uw intelligente discipel, de zoon van Drupada.

dinsdag 5 juni 2012

Bhagavad gita 7-7

O overwinnaar* der rijkdom er is geen waarheid die boven Mij uit gaat. Alles houdt verband met Mij, als parels aan een draad geregen.
*overwinnaar = Arjoen

woensdag 25 april 2012

krishna Wie is Krishna

Krishna (कृष्ण, letterlijk "zwart"; In Sanskriet 'al-aantrekkelijke'Hij die ieder aantrekt. Hij is een van de meest aanbeden goden in het hindoeïsme. Als zodanig is Krishna onder meer de hoofdpersoon in het Srimad Bhagavatam en de Bhagavad Gita wat origineel Bhisma parva genaamd is een hoofdstuk parva uit het Mahabharata
. In veel hindoeïstische stromingen wordt Krishna beschouwd als een incarnatie van Vishnoe, in andere als de Allerhoogste Persoonlijkheid of hoogste God zelf. noot, naar Rupa Gosvami is Krishna zwart.
link naar meer over Krsna ,Janastami

woensdag 28 maart 2012

Meditatie op de Gita. Met de Sanskrit sloka's in romaans schrift en met Nederlandse vertaling.

MEDITATIE OP DE GITA

Om paarthaaya pratibodhitaam bhagavataa naaraayanenaswayam,
    Vyaasena grathitaam puraanamuninaa madhye mahaabhaaratam;
Advaita amritavarshineem bhagavateem ashtaadashaa dhyaayineem,
    Amba twaam anusandadhaami bhagavadgeete bhavadweshineem.
1. Om. O Bhagavad Gita, door wie Partha werd verlicht door Heer Narayana zelf, and which was composed within the Mahabharata by the ancient sage, Vyasa, O Divine Mother, the destroyer of rebirth, the showerer of the nectar of Advaita, and consisting of eighteen discourses—upon Thee, O Gita, Oaffectionate Mother, I meditate!
Namostu te vyaasa vishaalabuddhe phullaaravindaayatapatranetra;
Yena twayaa bhaaratatailapoornah prajwaalito jnaanamayah pradeepah.
2. Salutations unto thee, O Vyasa, of broad intellect and with eyes like the petals of a full-blown lotus, by whom the lamp of knowledge, filled with the oil of the Mahabharata, has been lighted!
 
Prapannapaarijaataaya totravetraikapaanaye;
Jnaanamudraaya krishnaaya geetaamritaduhe namah.
3. Salutations to Lord Krishna, the Parijata or the Kalpataru or the bestower of all desires for those who take refuge in Him, the holder of the whip in one hand, the holder of the symbol of divine knowledge and the milker of the divine nectar of the Bhagavad Gita!
Sarvopanishado gaavo dogdhaa gopaalanandanah;
Paartho vatsah sudheer bhoktaa dugdham geetaamritam mahat.
4. All the Upanishads are the cows; the milker is Krishna; the cowherd boy, Partha (Arjuna), is the calf; men of purified intellect are the drinkers; the milk is the great nectar of the Gita.
Vasudevasutam devam kamsachaanooramardanam;
Devakeeparamaanandam krishnam vande jagadgurum.
5. I salute Sri Krishna, the world-teacher, son of Vasudeva, the destroyer of Kamsa and Chanura, the supreme bliss of Devaki!
Bheeshmadronatataa jayadrathajalaa gaandhaaraneelotpalaa;
    Shalyagraahavatee kripena vahanee karnena velaakulaa;
Ashwatthaama-vikarna-ghora-makaraa duryodhanaavartinee;
    Sotteernaa khalu paandavai rananadee kaivartakah keshavah.
6. With Kesava as the helmsman, verily was crossed by the Pandavas the battle-river, whose banks were Bhishma and Drona, whose water was Jayadratha, whose blue lotus was the king of Gandhara, whose crocodile was Salya, whose current was Kripa, whose billow was Karna, whose terrible alligators were Vikarna and Asvatthama, whose whirlpool was Duryodhana.
Paaraasharya vachah sarojamamalam geetaarthagandhotkatam;
    Naanaakhyaanakakesaram harikathaa sambodhanaabodhitam;
Loke sajjana shatpadairaharahah pepeeyamaanam mudaa;
    Bhooyaadbhaaratapankajam kalimala pradhwamsinah shreyase.
7. Mag de lotus van de Mahabharata, geboren in het meer van de woorden van Vyasa, zoet met vleug van de betekenis van de Gita. Met vele verhalen als zijn stamens, volledig geopend door de uitleg van Hari, de vernietiger van zonden van Kali, En met vreugde gedronken door de bijen, de goede mannen in deze wereld. Worden dag na dag de brengers van het goede aan ons!
Mookam karoti vaachaalam pangum langhayate girim;
Yatkripaa tamaham vande paramaanandamaadhavam.
8. Ik breng mijn respect aan Madhava, de oorsprong van de allerhoogste gelukzaligheid, wiens Grace de dommen eloquent en de kreupelen de bergen laat overgaan!
Yam brahmaa varunendrarudramarutah stunwanti divyaih stavaih,
    Vedaih saangapadakramopanishadair gaayanti yam saamagaah,
Dhyaanaavasthitatadgatena manasaa pashyanti yam yogino,
    Yasyaantam na viduh suraasuraganaa devaaya tasmai namah.
9. Eerbetuigingen aan die God die Brahma, Indra, Varuna, Rudra en de Maruts prijzen men vele hymnen, over wie de Sama-chanters sing by the Vedas and their Angas (met de Pada en Krama methode), en door de Upanishads; wie de Yogis zien met hun gedachten en geest geabsorbeerd op Hem door middel van meditatie, and whose ends the hosts of Devas and Asuras know not!

Bhagavad gita 10.8. ahaṁ sarvasya prabhavo, mattaḥ sarvaṁ pravartate iti matvā bhajante māṁ, budhā bhāva-samanvitāḥ

Bg 10.8 ahaṁ sarvasya prabhavo, mattaḥ sarvaṁ pravartate iti matvā bhajante māṁ, budhā bhāva-samanvitāḥ Woord-voor-woord-vertalingen: aham — Ik; sarvasya — van alles; prabhavaḥ — de oorsprong; mattaḥ — uit Mij; sarvam — alles; pravartate — komt voort; iti — zo; matvā — wetend; bhajante — worden toegewijd; mām — aan Mij; budhāḥ — de geleerden; bhāva-samanvitāḥ — met volle aandacht. Vertaling: Ik ben de oorsprong van alle spirituele en materiële werelden. Alles komt voort uit Mij. De wijzen die hiervan volkomen doordrongen zijn, bewijzen Mij devotionele dienst en vereren Mij met heel hun hart. budhā-als budhaa prabhavo- als prabhawo māṁ-als maam als er een ṁ met een diacretic boven staat is dit als een n

dinsdag 7 februari 2012

The Path of Perfection,free book. Engelstalige boeken, lezen en ook vrij te downloaden

The Path of Perfection
In this collection of historic talks on the yoga process set forth by Lord Sri Krsna in the sixth and eighth chapters of the Bhagavad-gita, Srila Prabhupada deeply probes the nature of consciousness, meditation, karma, death, and reincarnation. Ultimately he describes in detail the process of bhakti-yoga, by which one can easily purify the mind and elevate the consciousness to a state of ultimate peace and happiness.

Perfection of yoga, free download

links voor Engelstalige boeken om te lezen en te downloaden.

 The perfection of yoga.
Krishna taught the Perfection of Yoga to Arjuna on the battlefield as he spoke the Bhagavad Gita. In the Perfection of Yoga the secrets of practicing this powerful system of yoga in today's busy world is described. Perfection of Yoga is a great introduction to the Bhagavad Gita and a short cut to the secrets of yoga.
In the Perfection of Yoga Srila Prabhupada cuts through the commercialism that now clouds the real meaning of yoga. He explains that beyond postures and exercises, beyond even meditation and breathing techniques, the ancient teachings of yoga aim at lasting, loving union with the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna.


donderdag 8 december 2011

Bhagavad Gita op Sari

Ik zag deze nieuwe wijze van modieus prediken men doet een sari om met afbeeldingen die taferelen van de Bhagavad gita weergeven, en hup gracieus voor slechts 249 euro (en hand geweven) maakt men bewustwording.Prediken is de essentie!

Ik dacht voor mijn altaar is het wel leuk ik heb nieuwe gordijnen ervoor nodig. Zal ik er twee nodig hebben ? Donaties welkom geef met volle maat en uit uw hart. U weet dat als u mij geeft dit altijd vooruitgang geeft! Lees de boeken erop na! Ik leef alleen, geen vrouw en kind meer ik heb deze na wederzijds overleg verlaten, en lees bijna alleen de heilige boeken plus prediken over onze Narayana en Vishnoe en Damudara en Krishna en Tulasi en de Bhisma parva en Saci Devi en zelfs ook nog over Caitanya en de 6 gosvamis echt mijn manasa geest onthoud het zelfs. Alleen ik loop liever in het wit, of buiten in het zwart nadat ik net de stenen regen die naar mij gegooid werd tijdens een Harinama in de stad en diverse aanvallen tijden de Harinama, die ik normaal 3 a 4 per dag doet in DenHaag. Als ik in burger kleding loopt heb ik minder last, eigenlijk niet.

donderdag 4 augustus 2011

Bhagavad gita gebaseerd op de Bhisma parva?

Nu dat leest vreemd weg, Bhagavad gita is in origine de Bhisma parva, Wat is dat nu weer!? Nu het is heel eenvoudig, de Bhisma parva is het origineel van Sri Krishna Dvaipanyana Vyasa deva (de anderen schrijven het gewoon van hem over, net als vroeger op school, van het schoolbord of boek. Als je het niet wist copieerde je het huiswerk van een vriend met een hoog cijfer voor dat onderwerp of les! Maar terug naar het onderwerp! Een hoofdstuk uit het Maha bharath (Bhisma parva) waar de teksten of sloka's van wat later een apart boek wordt de Bhagavad gita genaamd, waar alle sloka's of mantra's vanuit dat hoofdstuk uit het Mahbharath instaan. Bhagavad gita wordt vertaald als lied van God.
commentaar. Het vreemde is dat men mensen ook wel Bhagavad noemt.
Groet Pieter Franciscus (Ananda Malik)
Meer Bhagavad gita artikelen klik hier!

woensdag 26 januari 2011

Bhagavad Gita de Bhisma parva adi inzake vegetarisme.

Bhagavad Gita, een van de meest invloedrijke geschriften die zijn oorsprong heeft als hoofdstuk, de Bhisma parvi adi genaamd  in de Mahabharatha,    Deze teksten hieruit voegen veel toe aan het argument voor vegetarische voeding, met haar praktische richtlijnen voor de voeding. Hiermee wordt aangegeven  dat sattvic voedsel in goedheid (melk, boter, fruit, groenten en granen) "bevorderen de vitaliteit, gezondheid, plezier, sterkte en lange levens duur." Bitter, zout en zure voedingsmiddelen rajasic betekend passie, woede (met inbegrip van vlees, vis en alcohol) "veroorzaken pijn, ziekte en ongemak." Helemaal afgeraden is voedsel voor de domme , ontwetend tamasic categorie: "muf, te lang gekookt, verontreinigde" en anders rottende en onzuivere voeding middelen modern e nummers die bijverschijnselen hebben zoals allergie en buikloop veroorzaken of op de lange duur onvruchtbaarheid veroorzaken zo zijn er al veel voedingstoevoegingen uit de handel genomen door deze negatieve effecten voor de volksgezondheid veroorzaakt hadden.

maandag 24 januari 2011

Geloof en oud leed.

                                                                
 Krishna geneest de zieken. Deze waarheid wordt vaak vergeten, over het hoofd gezien, Genezen door het lezen van de heilige geschriften, niet alleen Krishna maar u moet dat ook weten, geloof hebben! Ook om anders te gaan denken. Ik las in de Bhagavad Gita, een ander mijn oude ik is gestorven. Ik ben gezuiverd. Men moet dit aanvaarden, dat men als een klein kind opnieuw geboren is!
Zo moet u ook weer leren!
U kunt uzelf opnieuw opbouwen. Geërfde karaktertrekken eruit werken, niet meer met “oude vrienden of kennissen “omgaan. U bent een nieuw mens, met een nieuwe start, die weer opnieuw gevuld wordt, met nieuwe indrukken, nieuwe gedachten. Maar met wie moet ik dan  omgaan? Ik kan eigenlijk niemand  in die tempel. Men lijkt alleen, wat moet ik dan!

spirituele agenda, Parama en Pandava Nirjala dvadasi

Juni zondag 10-6-2018 Parama Ekadasi 05:18 - 06:36   zondag 24-6-2018 Pandava Nirjala Dvadasi 05:19 - 10:55